1126582
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
596
176
884
1124569
3477
4608
1126582

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-21 13:40

งานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

Post on 26 กุมภาพันธ์ 2562
by Ayutthaya
ฮิต: 133

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น.  นายอนันต์  บวรเนาวรักษ์  ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน       เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง”  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจด้านแรงงานสัมพันธ์ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ยังมีการแสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับมุมมองสถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศไทยกับการลงทุน ในอนาคต  มีการจัดนิทรรศการ การส่งเสริมสถานประกอบกิจการก้าวไปสู่การบริหารแรงงานสู่ความเป็นเลิศ การเสวนา   ให้ความรู้ เรื่อง กลไกในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ และบรรยาย  ให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเพื่อลดความขัดแย้ง โดยมี     นายพงศ์เทพ เพชรโสม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายผู้ใช้แรงงานใน 16 จังหวัด  รวม 350 คน  ผลการจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ