นายเกรียงไกร  อาภาบุษยพันธุ์

สวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1015338
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
387
1288
5408
999540
25884
47427
1015338

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-26 05:39

สมัครงาน

ด่วน! รับสมัครพนักงานราชการ

ก.แรงงาน ร่วมรัฐ เอกชน ศึกษา ก.ม.สอดรับ ILO หวังคุ้มครองแรงงานประมงตามหลักสากล

Post on 07 มีนาคม 2560
by Ayutthaya
ฮิต: 149

          นายสิงหเดช ชูอำนาจ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง ภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความสอดคล้องของกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ทั้งนี้ เพื่อนำผลสรุปดังกล่าวไปจัดทำรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอนุสัญญาและความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยให้สมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งให้กฎหมายประมงทะเลสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลต่อไป
         ด้าน นายอเลน เพลเซ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กล่าวว่า การปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้เพื่อให้การทำงานด้านการขจัดการละเมิดการทำงานในภาคประมง รวมทั้งเสริมสร้างกรอบความคุ้มครองทางกฎหมายของประเทศไทย โดยอ้างอิงกรอบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จากความคืบหน้าของกฎระเบียบที่รัฐบาลได้จัดทำแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของอนุสัญญาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลการดำเนินชีวิตแรงงานของประเทศไทยและแรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเล ทั้งในเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคม เป็นต้น
          การหารือเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ.2550 ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดประโยชน์ในการนำกฎหมายไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติแก่แรงงานในประเทศไทยและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองทางสังคม อาทิ การได้รับการตรวจสุขภาพ การจัดอาหารและน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะ การให้การดูแลทางการแพทย์เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีเวลาพัก ตลอดจนการจัดที่พักอาศัยให้อย่างเหมาะสม การจัดทำบัญชีรายชื่อสัญญาจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง รวมทั้งการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล


--------------------------------------------------